WELCOME TO EMSUBON

งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหน่วยกู้ชีพของจังหวัดอุบลราชธานี และงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยและถึงสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

***ข่าวประชาสัมพันธ์***


ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน”

ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉิน การขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ และการขึ้นทะเบียนกู้ชีพ < < < HOT

การดำเนินการในช่วงเทศกาลปีหม่ 2563

มาตรการการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีหม่ 2563 และแนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมวลภาพกิจกรรม


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายนายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข” และมอบหมายให้นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย" ณ โรงแรมอุบลน้ำซับรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี