การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นสำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหน่วยกู้ชีพของจังหวัดอุบลราชธานี และงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยและถึงสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

WELLCOME TO EMSUBON

***ข่าวประชาสัมพันธ์***


 • ใบสมัคร(รายละเอียด)
 • กำหนดการอบรม(รายละเอียด)
 • หนังสือเชิญอบรม (โรงพยาบาลในสังกัด สนง.สสจ.อบ.)(รายละเอียด)
 • หนังสือเชิญอบรม (หน่วยงาน/โรงพยาบาลนอกสังกัด สนง.สสจ.อบ.)(รายละเอียด)
 • การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(รายละเอียด)

  เอกสารการประชุมหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน วันที่ 24 มกราคม 2562

  เอกสารประชุม Video Conference เทศกาลปีใหม่ 2562

  แนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
  • การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562(รายละเอียด)
  • แนบ 1 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562(รายละเอียด)
  • แนบ 2 แนวทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident)(รายละเอียด)
  • แนบ 2.1 คำจำกัดความ ทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident)(รายละเอียด)
  • แนบ 3 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ IS ONLINE(รายละเอียด)
  • แนบ 4 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ ISWIN V.3(รายละเอียด)
  • แนบ 5 แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสันบสนุนค่าใช้จ่าย กระทรวงสาธารณสุข(รายละเอียด)
  • แนบ 6 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒(รายละเอียด)

  การดำเนินงาน