WELCOME TO EMSUBON

งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหน่วยกู้ชีพของจังหวัดอุบลราชธานี และงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยและถึงสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

***ข่าวประชาสัมพันธ์***


กำหนดการรับสมัครเข้าอบรมโครงการยกระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินรับ EMR เป็น BLS รุ่นที่ 3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)รุ่นที่ 17

แนวทางปฏิบัติการขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

การดำเนินการเพื่อออกประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินและบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ พ.ศ.2563

การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป

แนวทางการดำเนินการในการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ตามมติ กพฉ.

ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉิน การขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ และการขึ้นทะเบียนกู้ชีพ

การดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 "“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”"ประมวลภาพกิจกรรม


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจาก ระดับ FR เป็น BLS รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 - 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุลราชธานี