WELCOME TO EMSUBON

งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหน่วยกู้ชีพของจังหวัดอุบลราชธานี และงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยและถึงสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

***ข่าวประชาสัมพันธ์***


การดำเนินการเพื่อออกประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินและบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ พ.ศ.2563

การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป

แนวทางการดำเนินการในการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ตามมติ กพฉ.

ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉิน การขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ และการขึ้นทะเบียนกู้ชีพ

การดำเนินการในช่วงเทศกาลปีหม่ 2563

มาตรการการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีหม่ 2563 และแนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมวลภาพกิจกรรม


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจาก ระดับ FR เป็น BLS รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 - 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุลราชธานี