WELCOME TO EMSUBON

งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหน่วยกู้ชีพของจังหวัดอุบลราชธานี และงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยและถึงสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

***ข่าวประชาสัมพันธ์***


ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน”
จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 21 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (อาคารหลังใหม่)

แนวทางการดำเนินการในการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ตามมติ กพฉ.

ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉิน การขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ และการขึ้นทะเบียนกู้ชีพ

การดำเนินการในช่วงเทศกาลปีหม่ 2563

มาตรการการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีหม่ 2563 และแนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมวลภาพกิจกรรม


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจาก ระดับ FR เป็น BLS รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 - 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุลราชธานี