ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจาก ระดับ FR เป็น BLS รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 - 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุลราชธานี