ประมวลภาพกิจกรรม
กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจาก ระดับ FR เป็น BLS รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 - 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจาก ระดับ FR เป็น BLS รุ่นที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (40 ชั่มโมง)" รุ่นที่ 2/2563 (EMR 15) ระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุลราชธานี