โครงสร้างบุคลากร
กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล

รก.นายแพทย์ (เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

นายบดินทร์ บุญขันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

นายเอกชัย จรูญเนตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางฐาณิญา นาจาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเบ็ญจวรรณ อ่อนอรรถ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายรณชัย ขอสืบ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวอรชร สายสุ้ย

พนักงานพิมพ์

นายนพพล สุขไชย

พนักงานพิมพ์

นางสาวสุภาวดี พรมอารักษ์

พนักงานพิมพ์

นายอภิศักดิ์ โพธา

พนักงานสื่อสารกลับสู่หน้าหลัก