โครงสร้างบุคลากร
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
รก.นายแพทย์ (เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

นายบดินทร์ บุญขันธ์
หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางฐาณิญา นาจาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ อ่อนอรรถ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายรณชัย ขอสืบ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวอรชร สายสุ้ย
พนักงานพิมพ์

นางสาวสุภาวดี พรมอารักษ์
พนักงานพิมพ์

นายอภิศักดิ์ โพธา
พนักงานสื่อสาร


กลับสู่หน้าหลัก