ประมวลภาพกิจกรรม
งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี