กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์NCD
งานโรคไม่ติดต่อ
การแพทย์
งานการแพทย์
EMS
งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
MCATT
งานสุขภาพจิต
ยาเสพติด
งานยาเสพติด และเยาวชน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารใหม่ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธาน จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-262692 โทรสาร 045-241918