ECS UBONRATCHATHANI


เกณฑ์ชี้วัดด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

บันทึกข้อมูล ECS คุณภาพ จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ  

ยอดรับบริการอุบัติเหตุของโรงพยาบาล (ผู้ป่วยอุบัติเหตุ(Case Trauma)ที่มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน)

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รวมทั้งปีงบประมาณ
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
A,S,M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ER to OR )

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รวมทั้งปีงบประมาณ
A
B
(A/B)x100
A
B
(A/B)x100
A
B
(A/B)x100
A
B
(A/B)x100
A
B
(A/B)x100
<60นาที
Level 1
ร้อยละ
<60นาที
Level 1
ร้อยละ
<60นาที
Level 1
ร้อยละ
<60นาที
Level 1
ร้อยละ
<60นาที
Level 1
ร้อยละ
A,S,M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 12

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รวมทั้งปีงบประมาณ
Level 1
Level 1
Level 1
Level 1
Level 1
ทั้งหมด
Refer
Dead
ร้อยละ
ทั้งหมด
Refer
Dead
ร้อยละ
ทั้งหมด
Refer
Dead
ร้อยละ
ทั้งหมด
Refer
Dead
ร้อยละ
ทั้งหมด
Refer
Dead
ร้อยละ
A,S,M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราของผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม.ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รวมทั้งปีงบประมาณ
Level 1+2
Level 1+2
Level 1+2
Level 1+2
Level 1+2
Level 1
Level 2
A
B
Level 1
Level 2
A
B
Level 1
Level 2
A
B
Level 1
Level 2
A
B
Level 1
Level 2
A
B
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
ร้อยละ
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
ร้อยละ
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
ร้อยละ
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
ร้อยละ
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
<2ชม.
ทั้งหมด
ร้อยละ
A,S,M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate Severe traumatic brain injury) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 45

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รวมทั้งปีงบประมาณ
A
B
(A/B)x100
A
B
(A/B)x100
A
B
(A/B)x100
A
B
(A/B)x100
A
B
(A/B)x100
Dead
ทั้งหมด
อัตราตาย
Dead
ทั้งหมด
อัตราตาย
Dead
ทั้งหมด
อัตราตาย
Dead
ทั้งหมด
อัตราตาย
Dead
ทั้งหมด
อัตราตาย
A,S,M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ประเภทผู้ที่มารับบริการที่เป็นอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน ทั้งหมด

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รวมทั้งปีงบประมาณ
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ทั้งหมด
ประเภทผู้ป่วย
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
ตรวจกลับ
รับไว้
Refer
รวม
ESI-1
ESI-2
ESI-3
ESI-4
ESI-5
รวม
A,S,M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รวมทั้งปีงบประมาณ
Level 1
Level 2
Level 1
Level 2
Level 1
Level 2
Level 1
Level 2
Level 1
Level 2
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
ทั้งหมด
EMS
ร้อยละ
A,S,M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม)
ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน)
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
คะแนนเต็ม
คะแนน
ร้อยละ
คะแนนเต็ม
คะแนน
ร้อยละ
คะแนนเต็ม
คะแนน
ร้อยละ
คะแนนเต็ม
คะแนน
ร้อยละ
A,S,M1 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0

อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม)
ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน)
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
คะแนนเต็ม
คะแนน
ร้อยละ
คะแนนเต็ม
คะแนน
ร้อยละ
คะแนนเต็ม
คะแนน
ร้อยละ
คะแนนเต็ม
คะแนน
ร้อยละ
F2 ขึ้นไป 1300 0 0 1300 0 0 1300 0 0 1300 0 0
ทั้งหมด 1300 0 0 1300 0 0 1300 0 0 1300 0 0

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่มีค่า PS มากกว่า 0.5 ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1

ปีงบประมาณ
ระดับ
ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม)
ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน)
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
(เฉลี่ย)ทั้งปีงบประมาณ
ค่า PS
ค่า PS
ค่า PS
ค่า PS
ค่า PS
A,S,M1 0 0 0 0 0