ข้อมูลอุบัติเหตุ 3 ฐาน จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี  
อำเภอ
ประจำปี
ประชากร
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวมบาดเจ็บ
รวมเสียชีวิต
ต่อแสนประชากร
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0