งานสอบสวนอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

เพิ่มข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุ


ชื่อหน่วยงาน :


วันที่เกิดเหตุ :


กรุณาใส่ไฟล์แบบสวนสวน :
**หมายเหตุ ไม่ควรอัพโหลดไฟล์ด้วย Word หรือ Exel อาจทำการบันทึกข้อมูลผิดพลาด


โรงพยาบาล
วันที่เกิดเหตุ
ไฟล์การสอบสวนอุบัติเหตุ
แก้ไข
นาตาล
9กันยายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
โพธิ์ไทร
8กันยายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
23สิงหาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
11สิงหาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
25กรกฎาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
28กรกฎาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สำโรง
2สิงหาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สำโรง
29กรกฎาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
นาตาล
27กรกฎาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
นาตาล
27กรกฎาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ม่วงสามสิบ
26กรกฎาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
20กรกฎาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ศรีเมืองใหม่
21กรกฎาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
25มิถุนายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
7พฤษภาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
4พฤษภาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
29เมษายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
26มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
22มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
14มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
6มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
8มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
21มิถุนายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ศรีเมืองใหม่
23เมษายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ศรีเมืองใหม่
30พฤษภาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ศรีเมืองใหม่
23กุมภาพันธ์2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ม่วงสามสิบ
16มิถุนายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ม่วงสามสิบ
9พฤษภาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
เขมราฐ
30พฤษภาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ศรีเมืองใหม่
15กุมภาพันธ์2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ศรีเมืองใหม่
31มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ศรีเมืองใหม่
14มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
บุณฑริก
11มิถุนายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
11มิถุนายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ดอนมดแดง
20มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
บุณฑริก
8มิถุนายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
8มิถุนายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สำโรง
4มิถุนายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
13พฤษภาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
พิบูลมังสาหาร
30เมษายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
บุณฑริก
15เมษายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
15มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
4มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
พิบูลมังสาหาร
5มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
23กุมภาพันธ์2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
22กุมภาพันธ์2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
19กุมภาพันธ์2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
เหล่าเสือโก้ก
7กุมภาพันธ์2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
9กุมภาพันธ์2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
27มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
น้ำยืน
6มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
19มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
พิบูลมังสาหาร
16มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สำโรง
13มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
7มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
นาตาล
2มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
บุณฑริก
2มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สำโรง
1มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit