งานขึ้นทะเบียนรถและบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
QR CODEกลุ่มไลน์งานขึ้นทะเบียนรถและบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบฟอร์มสมัครหน่วยบริการ
(ตัวอย่าง)หนังสือขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการขั้นตอนการรับรองรถ 1669 สนง.สสจ.อบ.แนวทางเพื่อความปลอดภัยรถพยาบาลฉุกเฉิน
(ตัวอย่าง)แบบคำร้อง
(ตัวอย่าง)หนังสือรับรองการปฏิบัติการ กรณี มูลนิธิ
แบบประเมินรถระดับ ALS
แบบประเมินรถระดับ BLS และ FR
อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินภายในรถ
อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินภายนอกรถ